Algemene voorwaarden Koninklijke Jumbo B.V.

Mei 2018

 1. Inleiding
  Het gebruik van deze website(s) (hierna de “Websites”) wordt mogelijk gemaakt door Koninklijke Jumbo B.V. (hierna: “Jumbo”), gevestigd aan de Westzijde 184,  1506 EK Zaandam, Nederland, en is onderhevig aan de hieronder genoemde  Algemene Voorwaarden.
  Door de Websites te gebruiken accepteer je deze Algemene  Voorwaarden op de datum van je eerste gebruik van de Websites. Jumbo behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te allen tijde te  wijzigen en zal deze wijzigingen online publiceren.
 2. Gebruik en maatregelen
  Je gaat ermee akkoord dat je de Websites alleen gebruikt voor rechtmatige  doeleinden, en op een wijze die geen inbreuk maakt op de rechten van, of het  gebruik en genot van de Websites beperkt voor, een andere persoon of partij.
  Indien Jumbo meent dat je je zich schuldig maakt aan ongeoorloofde handelingen, kan Jumbo passende maatregelen nemen. Deze maatregelen kunnen bestaan uit het  blokkeren van de aangemaakte profielen of IP adressen.

Als ongeoorloofde  handelingen worden onder meer beschouwd:

 • het doen van beledigende, discriminerende of bedreigende mededelingen in reviews of op fora of via het Serviceformulier of anderszins op de Websites;
 • het op enigerlei wijze gedragen waardoor een verstoring of storing van het goed functioneren van de  Websites wordt veroorzaakt;
 • het gebruiken van toegang tot Jumbo’s administratie of daaruit verzamelde informatie, te gebruiken voor het verzenden van ongevraagde  email (spam); en/of (d) het anderszins in strijd handelen met de genoemde  bepalingen in deze Algemene Voorwaarden.
 1. Registratie en Privacy
  Voor het aanmaken van een wensenlijst, het deelnemen aan het forum of een prijsvraag, het achterlaten van een review of het ontvangen van een nieuwsbrief dien je je te registreren. Registratie geschiedt door middel van een zelf te kiezen  gebruikersnaam en een geldig e-mailadres. Om je te kunnen registreren dien je  tenminste 16 jaar oud te zijn of toestemming te hebben van je ouders en/of verzorgende.

Door een account aan te maken op een van Jumbo’s Websites stem je ermee in dat  Jumbo toegang heeft tot je accountgegevens om klachten en/of andere  aantijgingen van misbruik te kunnen onderzoeken.

Zodra je je registreert voor een dienst van Jumbo, ga je ermee akkoord dat je gegevens beschikbaar worden gesteld aan Jumbo, zoals aangegeven  in het Privacy Beleid. Als je je gegevens opgeeft, behoud je het recht op een later moment van gedachten te veranderen en je gegevens aan te passen of te laten verwijderen. Dit kan je aanvragen via het Serviceformulier, zoals beschreven in het Privacy Beleid.

Het is jouw eigen en uitsluitende verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat het wachtwoord van je account geheim blijft. Om veiligheids- en andere redenen kan Jumbo van je  verlangen dat je de inloggegevens wijzigt. Het is niet toegestaan om de Account,  dan wel de relatie met Jumbo over te dragen of te vervreemden anders dan met voorafgaande schriftelijke instemming van Jumbo. Jumbo mag ervan uitgaan van dat  alle mededelingen die worden gedaan vanaf je Account van jou afkomstig zijn.

Elke vorm van communicatie of materiaal dat je verzendt naar, of plaatst op, een openbaar gedeelte van deze Websites inclusief gegevens, vragen, opmerkingen,  suggesties en dergelijke, zal worden behandeld als niet-vertrouwelijke en/of  ongepatenteerde informatie.

Jumbo behoudt te allen tijde het recht zonder opgaaf van reden een Gebruiker of IP- adres te diskwalificeren en/of de account te sluiten, indien volgens Jumbo sprake is van een inbreuk op één of meerdere punten van deze Algemene Voorwaarden of de  gebruiksregels die op de Websites te vinden zijn. Alle beslissingen van Jumbo zijn definitief en bindend. Indien de account van een Gebruiker is geblokkeerd of verwijderd, mag de Gebruiker zich niet opnieuw registreren voordat hiervoor schriftelijke toestemming is verleend door Jumbo.

Jumbo respecteert de privacy van alle Gebruikers en draagt er zorg voor dat de  gegevens die je aan Jumbo verschaft vertrouwelijk worden behandeld zoals beschreven in het Privacy Beleid. Jumbo  gebruikt je gegevens daar waar van toepassing: forum, nieuwsbrief, wensenlijst en reviews. Voor het overige zal Jumbo de gegevens alleen gebruiken met je  toestemming, dan wel indien zij daartoe door een bevoegde autoriteit wordt verzocht of door een rechter wordt gedwongen. Jumbo zal je gegevens niet aan derden verkopen, zie ook het Jumbo Privacy Beleid. Je stemt in met dit Privacy Beleid wanneer je je aanmeldt voor een Jumbo account, via de Jumbo Websites.

 1. Intellectueel eigendom
  De Websites, webdocumenten, illustraties, afbeeldingen, logo’s, geluidsfragmenten en programma’s, inclusief software, zijn eigendom van Jumbo en zijn auteursrechtelijk en merkenrechtelijk beschermd. Elk ongeoorloofd gebruik of ongeoorloofde distributie, door openbaring van vertrouwelijke informatie, het  verveelvoudigen of kopiëren en gebruik ervan, volledig of gedeeltelijk, van deze Websites etc. is verboden.

Er gelden ten minste de volgende beperkingen:

 • Commercieel gebruik of publicatie van alle of weergegeven items is strikt verboden zonder voorafgaande toestemming van Jumbo. Niets hierin mag worden  geïnterpreteerd als het verlenen van een licentie door Jumbo om de weergegeven  items te gebruiken.
 • Documenten kunnen worden gekopieerd voor persoonlijk gebruik op voorwaarde  dat het auteursrecht en de bron verwijzingen ook worden gekopieerd, geen wijzigingen worden gemaakt en het document volledig wordt gekopieerd. Alle rechten op deze documenten zijn voorbehouden aan, en toestemming om te kopiëren moet  worden aangevraagd bij, de eigenaar van de rechten.
 1. Aansprakelijkheid
  De Websites en de informatie, namen, beelden, foto’s en logo’s ten aanzien van of  met betrekking tot producten of licenties van Jumbo, worden geleverd “as is” zonder enige verklaring of bevestiging en zonder enige vorm van garantie expliciet of  impliciet. In geen geval zal Jumbo aansprakelijk zijn voor enige schade, inclusief,  zonder beperking, indirecte of gevolgschade, of enigerlei schade voortvloeiend uit het  gebruik of in verband met zulk gebruik of verlies van gebruik van de Websites.

Hoewel Jumbo haar Websites met grote zorg beheert, kan zij niet garanderen dat alle diensten, functies, informatie, en overig materiaal, die zij u verstrekt op haar  Websites correct, volledig en actueel zijn, dat defecten zullen worden gecorrigeerd of  dat de Websites of de server die hen beschikbaar maakt vrij zijn van virussen en/of  bugs. De voor u op de Websites zichtbare informatie kan bovendien om technische redenen (caching of anderszins) verouderd zijn. Zij aanvaardt hiervoor dan ook geen  aansprakelijkheid. Jumbo is voorts niet aansprakelijk voor:

 • schade die een Gebruiker kan lijden als gevolg van de toegang tot de account door een onbevoegd persoon;
 • problemen aangaande internetverbinding;
 • mislukte, onvolledige, verdraaide of vertraagde computertransmissies;
 • mogelijke druk- of typefouten, online dan wel offline, in materiaal met betrekking tot de Websites;
 • mogelijke schade opgelopen in verbinding met of als resultaat van de informatie  en/of diensten van de Websites.

Jumbo is niet verplicht de aangeboden Websites in de toekomst te blijven aanbieden en zij heeft het recht om op elk moment en naar eigen goeddunken een Website tijdelijk uit te schakelen of te verwijderen als een computervirus, bug, hacker attack of  een andere oorzaak de administratie of veiligheid van de Website ontregelt. Daarnaast is Jumbo vrij in het door haar gekozen aanbod van informatie en diensten op haar Websites.

Jumbo neemt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van externe websites die op  een of andere manier verbonden zijn aan de Jumbo Websites.

Jumbo is gevrijwaard van alle aansprakelijkheden, schades en kosten die voort kunnen vloeien uit de niet- nakoming van deze Algemene Voorwaarden door een Gebruiker of via een computer die je gebruikt om toegang te verkrijgen tot de Website(s).

 1. Prijsvragen en promotionele acties

Door deelname aan een prijsvraag of promotionele actie van Jumbo gaat de deelnemer akkoord met de onderstaande Algemene voorwaarden prijsvragen. Daarnaast worden per prijsvraag en/of andere promotionele acties specifieke voorwaarden van toepassing verklaard.

 1. Deelnemers tot 16 jaar verklaren toestemming van (een) ouder(s) te hebben verkregen voor deelname aan de prijsvraag;
 2. Uitgesloten van deelname zijn medewerkers en familieleden van Jumbo (inclusief dochterondernemingen) en inwonende partners van voornoemde medewerkers. Alsmede eventuele participanten/ leveranciers ten aanzien van de betreffende prijsvraag (waaronder begrepen reclamebureaus, adverteerders, sponsors of producenten);
 3. De deelnemer is verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan het spel. Jumbo kan een winnaar verzoeken om voor uitreiking van de prijs bewijs te leveren van hun identiteit en een geldige inschrijving op het door de deelnemer opgegeven woon- of verblijfadres;
 4. De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet
  overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de prijsvraag verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. In dat geval is Jumbo gerechtigd een andere winnaar te kiezen.
 5. De prijs wordt toegekend in de staat waarin ze zich bevindt. De Aanbieder is niet verantwoordelijk voor enige zichtbare of verborgen gebreken aan de prijs noch voor eventuele schade bij levering (verzending) van de prijs;
 6. De afhandeling van de levering van de prijs gebeurt door Jumbo,
  adverteerder/sponsor of een ander daartoe aangestelde derde. In het laatste geval is Jumbo niet verantwoordelijk voor de levering van de prijs. In dat geval zal de datum van levering van de prijs in overleg met de leverancier van de prijs worden bepaald.
 7. Jumbo is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van post- of
  verzendingsbedrijven (bijvoorbeeld vertraging, staking, beschadiging of verlies) bij de levering van de prijs. In het geval de winnaar, een medebewoner/aanwezige of omwonende een aangetekend verzonden prijs niet in ontvangst kan nemen bij bezorging, zal de winnaar de prijs op een later tijdstip afhalen (bijvoorbeeld bij postkantoor of postagentschap e.d.). Jumbo kan niet aansprakelijk gesteld worden indien de Prijs niet wordt afgehaald door de winnaar of door een onbevoegd persoon in ontvangst is genomen, ook niet in geval er geen notificatie of berichtgeving in enigerlei vorm door het post- of verzendbedrijf is achtergelaten.
 8. Indien de prijs bestaat uit toegangskaarten voor concerten, festivals, films,
  sportwedstrijden of gelijksoortige dan wel andersoortige evenementen en/of
  vakantiereizen/vliegtickets, kan er bij afgelasting geen aanspraak gemaakt worden op enige vorm van compensatie.
 9. Indien de prijs bestaat uit een reis of verblijf in het buitenland waarvoor een paspoort is vereist, zal de deelnemer voor toekenning van de prijs in het bezit dienen te zijn van een geldig paspoort, bij gebreke waarvan een prijs niet aan een deelnemer zal worden toegekend.
 10. De winnaar kan tot uiterlijk twee weken na bekendmaking aanspraak maken op uitreiking van de prijs. Na deze periode vervalt de aanspraak op de prijs automatisch.
 11. De winnaar van de prijs geeft de Jumbo toestemming om kosteloos de verstrekte persoonsgegevens, eventuele foto’s of eventuele door de deelnemers geleverde bijdragen ten behoeve van de prijsvraag te gebruiken bij promotionele activiteiten in verband met de prijsvraag alsmede in het kader van de bekendmaking van de winnaar via alle media, waaronder begrepen radio, televisie, internet en social media platformen.
 12. De winnaar(s) van de prijs zal op verzoek van Jumbo medewerking verlenen aan promotionele activiteiten van Jumbo voor zover dit in redelijkheid van hen verlangd mag worden, waaronder begrepen publiciteit ten aanzien van de prijsuitreiking via alle media zoals de radio, televisie, internet en social media platformen. Voor de verleende medewerking aan promotionele activiteiten zal geen financiële vergoeding worden betaald.
 13. Voor zover vereist, zal de Jumbo zorgdragen voor het (doen) inhouden en aangifte van kansspelbelasting, behoudens voor zover in de Specifieke voorwaarden prijsvragen anders is vermeld.
 14. De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van persoonsgegevens in verband met deelname aan de prijsvraag. Jumbo mag de persoonsgegevens opnemen in haar gegevensbestand, dat vertrouwelijk en conform het Privacy Beleid zal worden behandeld.
 15. De persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om uitvoering te geven aan de prijsvraag en de uitreiking van de prijs. In dat kader is Jumbo gerechtigd om de persoonsgegevens te verstrekken aan derde partijen, die betrokken zijn bij de betreffende prijsvraag (waaronder begrepen leveranciers, adverteerders, sponsors en/of producenten). Bovendien verleent de deelnemer toestemming om de hem/haar op de hoogte te houden van producten en/of diensten van Jumbo.
 16. Gebruik van de ter beschikking gestelde prijs is voor rekening en risico van de winnaar. Jumbo kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de prijs door de winnaar.
 17. Jumbo is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de prijsvraag noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan de prijsvraag of de aanwijzing van de winnaar.
 18. Jumbo is op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke problemen of gebreken die voortvloeien uit het gebruik van de Websites en/of het downloaden van welke componenten dan ook met betrekking tot de prijsvraag.
 19. Jumbo is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren als zij van mening is dat de deelnemers niet conform de Algemene en/of Specifieke Voorwaarden handelen dan wel indien de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot de prijsvraag of het verloop van de prijsvraag op oneerlijke wijze beïnvloeden.
 20. Jumbo is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Algemene alsmede de Specifieke voorwaarden prijsvragen gedurende de looptijd van de prijsvraag te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de prijsvraag te staken, te wijzigen of aan te passen vanwege haar moverende redenen, zonder dat Jumbo daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemer. Wijziging of aanpassing van het spel, zal door Jumbo op passende wijze publiekelijk (bijvoorbeeld via haar Websites) bekend worden gemaakt.
 21. Voor zover de Algemene Voorwaarden prijsvragen afwijken van hetgeen in de Specifieke Voorwaarden prijsvragen is bepaald, prevaleren de bepalingen uit de Specifieke Voorwaarden.
 22. De prijsvragen en andere promotionele acties van Jumbo voldoen aan de Wet op de Kansspelen en de voorwaarden van de Code Promotionele Kansspelen.
 23. Promotionele acties op Facebook en Instagram zijn op geen enkele wijze gesponsord, beheerd door, of geassocieerd met Facebook en Instagram zelf. De ontvanger van de verstrekte informatie is niet Facebook, maar Jumbo. De verstrekte informatie zal uitsluitend gebruikt worden door Jumbo en zal niet worden gedeeld met derden.
 24. Eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de prijsvraag kunnen verstuurd worden via het Serviceformulier op eu/contact.Vermeld daarbij altijd de naam van de prijsvraag.
 25. Diversen
  Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar is,  dan zal dit de geldigheid en uitvoerbaarheid van de overige bepalingen van deze  Algemene Voorwaarden niet aantasten en zal de nietige of vernietigbare bepaling –  zo nodig – worden aangepast of vervangen in de lijn van deze Algemene Voorwaarden.

Als er een tegenstrijdigheid is tussen de Algemene Voorwaarden en regels en/of specifieke gebruiksvoorwaarden op de Websites met betrekking tot specifieke informatie of (promotionele) acties dan prevaleert de laatste.

Deze Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan Nederlands recht. Alle  geschillen die ontstaan in verband met deze Algemene Voorwaarden of daaruit voortvloeiende nadere overeenkomsten, zullen bij uitsluiting aanhangig worden gemaakt bij de bevoegde Nederlandse rechter.

Indien deze Algemene Voorwaarden niet volledig worden aanvaard, moet het gebruik  van deze Website onmiddellijk worden beëindigd.